This Theme Supports a Custom FrontPage

Läka efter operation (meditation)

Läka efter operation (meditation)

Det här är en session i självhypnos med målet att hjälpa kroppen hantera läkning efter en operation i narkos där ett ingrepp har skett i kroppen och all läkning är välkommen. Den har använts bland annat efter kirurgiska ingrepp och avlägsnande av vävnad. Den är ett komplement och ersätter på inga sätt primära vårdinsatser.  

Höj immunförsvaret (meditation)

Höj immunförsvaret (meditation)

Det här är en session i självhypnos med målet att höja immunförsvaret i samband med behandling av sjukdom med starka mediciner och används även för andra tillstånd där en höjning av immunförsvaret är välkommen. Den är ett komplement och ersätter på inga sätt primära vårdinsatser.

Placebo borde användas mer

Placebo borde användas mer

I en artikel från The Conversation, som sponsras av Oxford University, diskuteras placeboeffektens fascinerande roll inom medicin och argumenterar för att läkare bör använda den mer aktivt i klinisk praxis. Författaren lyfter fram att placeboeffekten ofta förknippas med bedrägeri eller oetiskt beteende, men att den faktiskt kan vara en kraftfull och etiskt försvarbar metod förLäs mer om Placebo borde användas mer[…]

Studier på öppen Placebo

Studier på öppen Placebo

En systematisk översikt och metaanalys visar att öppna placebopiller har positiva kliniska effekter jämfört med ingen behandling. Studien inkluderade fem randomiserade kontrollerade försök med sammanlagt 260 deltagare som led av olika medicinska tillstånd såsom irritabel tarm, depression, allergisk rinit, ryggsmärta och ADHD. Effects of placebos without deception compared with no treatment: A systematic review andLäs mer om Studier på öppen Placebo[…]

Uppdaterad forskning

Uppdaterad forskning

Syftet med denna artikel var att ge uppdaterad information om placebo/nocebo-effekten och den potentiella användningen av placebo i klinisk praxis. Artikeln ger en översiktlig genomgång av placebo- och nocebo-effekten och är avsedd att fungera som en startpunkt för läsaren att fördjupa sig i den relaterade litteraturen. Placebo: a brief updated review Placebo-effekten har observerats vidLäs mer om Uppdaterad forskning[…]

Bipacksedel för Placebopiller

Bipacksedel för Placebopiller

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Placebo* 100%, blå/vit kapsel, omärkt Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Placebo. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till leverantören av Placebo. Denna produkt har ordinerats åt dig. Ge detLäs mer om Bipacksedel för Placebopiller[…]

fake watches rolex replica replica rolex replica rolex watches replica watches