Service of Placebo

1 § Trosats

Vi tror på Placebo, vi tror på en i alla människor inneboende förmåga till läkning genom Placebo, vi tror på tankens läkande kraft, vi tror på alla vägar som bejakar varje människas möjligheter att få tillgång till denna kraft, och vi har ett sinne som är öppet för allt som talar både för och emot detta.

Den som på ett, för rådande vetenskap, svårförklarligt sätt har läkt anses vara Placebomirakel. Skulle vetenskapen hinna ikapp ett Placebomirakel kallas det ett hedersmirakel.

Detta är trossamfundets enda trosatser.

2 § Ändamål/syfte

Att på alla sätt öppna dörrarna mellan det som verkar vara mirakel, vetenskap och den enskilda människan. Att ena och förena den inre läkande effekten inom alla religioner, terapier, helande metoder och andra behandlingar i samma trossamfund och göra den tillgänglig för envar, även den som förgäves försöker tvivla på den.    

Att låta varje människa bevara och vidga sin rådande övertygelse inom vetenskap, religion och filosofi. Vi ser varje uppfattning av världen som en uppenbar del av helheten och den kollektiva nyttan av detta som en fråga om perspektiv.

Att verka för att hjälpa varje människa som vill komma i kontakt med sitt undermedvetna, sitt omedvetna och – i den mån människan tror på det – även det kollektiva omedvetna, för att nå sin fulla potential.

Att erbjuda Placebotjänster för denna kommunikation och dess möjligheter att skapa önskad mental eller fysisk förbättring genom fokuserad Placebo i alla dess former.

Att samordna och uppmuntra öppna dörrar mellan alla olika inriktningar inom läkekonster, folktro, individuell tro och vetenskap där man kan dela erfarenheter och kunskaper med varandra, med nyfiken respekt för varandras olika trosuppfattningar och ideér.

Att hålla öppen Placebotjänst för människor som söker Placebo för sin egen skull eller för någon i deras närhet.

3 § Styrelsen

Trossamfundet styrelse har till uppgift att leda och ansvara för förbundets verksamhet och beslut.

– Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och de medlemmar som utan egenintresse är involverade i en enskild styrelsefråga, dock minst tre. Ordförande eller vice ordförande kan vara kassör samtidigt. Ordförande kan ta beslut i samråd med vice ordförande.

Ordförande sitter så länge ordförande i handling är aktiv i precis så hög grad som är nödvändig för att kunna upprätthålla samlingar, kommunikation och Placebotjänster. Ny ordförande beslutas i samråd mellan befintlig och vice ordförande.

Ordförande utser vice ordförande och en styrelse för varje frågoområde där var och en äger två röster: en medveten och en ideomotorisk. Skulle problem uppstå i sakfråga äger ordförande vetorätt. Vid frånvaro på möte kan styrelsemedlems röst delges innan själva mötet i sakfrågor som skall tas upp på mötet eller rösträtten ges till någon av de övriga i styrelsen. Ordförande är också den som delger ansvar för styrelsens olika uppgifter.

– Man är som styrelsemedlem aktiv genom handling och utträder så snart handlingen av vilken anledning som helst inte längre fyller sin funktion.

– Styrelsen har så många möten det krävs för att verksamheten skall fungera tillfredsställande, vilket utvärderas löpande, dock minst en gång i kvartalet.

– Dokumentation om verksamheten utförs vid varje möte på valfritt sätt och görs tillgänglig.

4 § Firmatecknare

Firmatecknare för trossamfundet är ordförande som även är kontaktperson, samt vice ordförande.

Ulf Sandström (Ordförande/Kassör)
Upplandsgatan 6
111 23 Stockholm

5 § Medlemmar

Medlemskap i Service of Placebo är definitivt inget krav för att deltaga i dess verksamhet, men medlemskap för dem som vill ingå ett sådant erbjuds. Medlemsavgifter avgörs på årsmöte. Detta sammanställs i ett register som dock inte är ett offentligt dokument, utan sekretesskyddat.

Övrig styrelse för stunden
Fredrik Praesto (vice ordförande)
Emil Johansson (sekreterare)

6 § Räkenskaper

Trossamfundets räkenskapsår är från 1/1 till 31/12.

Det är kassörens uppgift att ombesörja trossamfundets bokföring och genomgång med revisor vid årsredovisningen.

7 § Donationer/stipendium

100% av vinsten skall gå till att utöka verksamheten genom intern verksamhet eller lämplig organisation eller person som i handling sprider möjligheter till Placebo oavsett uppsåt.

8 § Ändringar av stadgar och verksamhet

Ändringar av stadgar och verksamhet utöver trossats kan tas på årsmöten eller på annat möte. Sådant beslut skall fattas genom röstning, där den ideomotoriska majoriteten avgör och ordförande har utslagsgivande röst.

9 § Upplösning av trossamfundet

För upplösning av trossamfundet krävs ett av ordförande godkänt beslut, då också tillgångar skall tillfalla välgörande ändamål i linje med trossatsens förutsättningar, och med ordförandes godkännande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *